Regulamin sklepu www.szukarek.eu

Regulamin ważny od dnia 27.11.2015r.

I. Informacje ogólne

1) Właścicielem sklepu internetowego szukarek.eu (dalej „Sklep”) jest firma Art Foto ceoFormat Robert Bogudziński z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Fryderyka Chopina 28, 20-023 Lublin, NIP 9361164052, Regon 4367144

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową przynęt wędkarskich i sprzętu wędkarskiego za pośrednictwem sieci Internet.

II. Dane korespondencyjne

Szukarek Robert Bogudziński, ul. A Mickiewicza 34, 23-100 Bychawa

III. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).

2) Zamówienia na produkty w sklepie Szukarek można składać za pośrednictwem strony www.szukarek.eu

3) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.szukarek.eu jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy Art Foto ceoFormat Robert Bogudziński a Zamawiającym.

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9-17.

5) Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Szukarek w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku przedpłaty (przelew bankowy ) zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

6) Zamawiający wskazuje na:

a) Zamawiany towar,

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar,

c) Sposób dostawy,

d) Sposób płatności

e) Dane do faktury/rachunku

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji po uprzednim zaksięgowaniu płatności ( dotyczy płatności z góry np.: przelew bankowy ).

8) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Koszt dostawy jest również zależny od rodzaju produktu wybranego przez klienta ( gabaryty , masa, etc. ).

9) Ceny w Sklepie Szukarek wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

10) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny będą również widoczne w mailu potwierdzającym złożone zamówienie.

11) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12) W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym fakcie w przeciągu 3 dni roboczych przez Sklep szukarek drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

13) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.

14) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia sklep może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.

15) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.

16) Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu.

17) W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może znacznie się opóźnić ( chwilowy brak wyrobów, problemy techniczne), w takim przypadku informujemy Klienta o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub mailową w przeciągu 3 dni roboczych.

18) Paczki wysyłane są Pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej w zależności od wyboru przez Zamawiającego

19) Nieodebranie przesyłki i zwrot paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami ponownego jej wysłania lub rozwiązaniem umowy.

20) Dostawa do Klienta jest nieodpłatna przy zakupach powyżej 600zł

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

a) PRZELEW BANKOWY Art Foto ceoFormat

, adres: ul. Fryderyka Chopina 28, 20-023 Lublin, rachunek: Credit Agricole Bank Polska SA 09 1940 1076 3034 9546 0000 0000

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za  zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

3) Zamówienia opłacane drogą tradycyjnego przelewu zostaną anulowane po 10 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

V. Zwroty i reklamacje

1) Zgłoszenie reklamacyjne/wymiany powinno być złożone na formularzu reklamacji/ i zawierać opis reklamacji/wymiany . Dołączony powinien być  dokument potwierdzający nabycie reklamowanego produktu w Sklepie (paragon, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

2) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

 Art Foto ceoFormat ul. Fryderyka Chopina 28, 20-023 Lublin 
 z dopiskiem „reklamacja”.

3) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

4
) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na koszt Zamawiającego na adres podany przez Zamawiającego.

6) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu ) dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak  niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

7) Zwracany produkt powinien być odesłany wraz z kopią dowodu zakupu oraz zwrotu na adres: Art Foto ecoFormat ul. Fryderyka Chopina 28, 20-023 Lublin z dopiskiem „zwrot”.

8) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

9) Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

VI. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Art Foto ceoFormat Robert Bogudziński z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Fryderyka Chopina 28, 20-023 Lublin

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.szukarek.eu są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3) Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4) Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem szukarek.lublin@gmail.com

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6) Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

VII. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1) Strona internetowa www.szukarek.eu, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii HTML/CSS/JAVASCRIPT

2) Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 9, 10 oraz nowsze, Firefox 21.0 oraz nowsze,Safari 6 oraz nowsze, Opera 12 oraz nowsze, Chrome 26 oraz nowsze

3) Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4) Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

VIII. Zmiany Regulaminu

1) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:

a) zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;

b) zmiany w sposobach dokonywania płatności;

c) zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;

2) Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.szukarek.eu.

3) Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej.

4) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

IX. Rejestracja i konto

1) Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych znajdujących się na stronie internetowej www.szukarek.eu osoba odwiedzająca tę stronę może dokonać rejestracji, w wyniku czego założone zostanie dla niej Konto.

2) Rejestracja polega w szczególności na podaniu przez osobę, która w wyniku rejestracji stanie się Klientem jej danych (wskazanych w ramach Usługi) oraz dokonaniu przez nią wyboru hasła. Usługa może wymagać, by hasło charakteryzowało się odpowiednimi parametrami (takimi jak w szczególności długość lub zawartość znaków innych niż litery). Ponadto, w celu dokonania rejestracji osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna zaakceptować brzmienie Regulaminu.

3) Osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest do podania prawdziwych danych jej dotyczących W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych tej osoby, Sprzedający może wstrzymać się z założeniem Konta lub zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

4) Osoba dokonująca rejestracji, przez jej dokonanie zobowiązuje się do zachowania w poufności danych dostępowych do jej Konta, tak aby nie miały do niego dostępu osoby nieuprawnione.

5) Po założeniu Konta Klient może uzyskać do niego dostęp za pomocą nazwy użytkownika i hasła podanych przez niego przy rejestracji.

6) Założenie Konta umożliwia Klientowi korzystanie ze Sklepu, a w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży.

7) Jeżeli dane Klienta podane przy rejestracji uległyby zmianie Klient zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji.

8) Jeżeli Klient narusza Regulamin, prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich Sprzedający może tymczasowo zawiesić możliwość korzystania przez niego z Konta, a wypadkach rażących lub powtarzających się naruszeń także usunąć Konto. W pozostałych wypadkach (w tym w szczególności gdyby Sprzedający zamierzał przestać świadczyć usługę w postaci Konta), Sprzedający może zamknąć Konto Klienta za czternastodniowym uprzedzeniem.

9) Klient może zamknąć swoje Konto w każdym czasie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych dostępnych na stronie www.szukarek.eu. Jeżeli byłoby to z jakichkolwiek względów niemożliwe Klient, w celu zamknięcia Konta, powinien skontaktować się ze Sprzedającym drogą e-mail.

10) Zamknięcie Konta z jakichkolwiek przyczyn pozostaje bez wpływu na zawarte przed tym zamknięciem Umowy Sprzedaży.

X. KARTY UPOMINKOWE , KODY RABATOWE I RABATY

1) Karty Upominkowe/kody rabatowe są emitowane przez Sprzedającego.

2) Każda Karta Upominkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej.

3) Karty Upominkowe mogą być nabywane przez Klientów w taki sam sposób jak Produkty. Dostarczenie Karty Upominkowej następuje poprzez wysłanie jej fizycznego egzemplarza lub przesłanie jej elektronicznej wersji na adres e-mail Kupującego.

4) Karty Upominkowe/kody rabatowe mogą być przekazywane Klientom jako prezenty lub nagrody w konkursach.

5) Karty Upominkowe/kody rabatowe emitowane przez Sprzedającego, jeżeli nie są przez niego udostępniane w sposób, o którym mowa w pkt 7.4, mogą być nabywane przez Klientów w ramach Sklepu. W takim wypadku do umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem dotyczącej nabycia Karty Upominkowej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umowy Sprzedaży.

6) Ilekroć w Umowie Sprzedaży przewidziano obowiązek Kupującego polegający na zapłacie Ceny Klient może wykonać go w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty Upominkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Upominkowej w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Sklepu.

7) Karta Upominkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego na niej terminu ważności.

8) Karta Upominkowa może być wykorzystana tylko jednorazowo; w razie wykorzystania Karty Upominkowej w celu zapłaty za Produkt o wartości niższej niż wartość nominalna Karty Upominkowej, Kupującemu nie przysługuje zwrot niewykorzystanej części, nie będzie on mógł także wykorzystać jej w celu zapłaty za inny Produkt.

9) Karta Upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę.

10) Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Produkt została dokonana przy wykorzystaniu Karty Upominkowej, Klientowi przysługuje zwrot Karty Upominkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie uiszczonej przez niego za pomocą Karty Upominkowej. Klient nie jest uprawniony do żądania w tym zakresie wypłaty w pieniądzu.

11) Sprzedający może generować Kody Rabatowe, które następnie będą udostępniane Klientom w celach promocyjnych.

12) Kody Rabatowe są jednorazowego lub wielokrotnego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości otrzymywanej przez Klienta wraz z Kodem Rabatowym. Skorzystanie z Kodu Rabatowego przez Klienta powoduje obniżenie Ceny o odpowiedni odsetek lub kwotę, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Klienta wraz z Kodem Rabatowym. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Kodów rabatowych nie można łączyć.

13) Dla uniknięcia wątpliwości, w Sklepie mogą być wykorzystywane jedynie Karty Upominkowe oraz Kody Rabatowe wyemitowane w ramach Sklepu, którego dotyczy niniejszy regulamin.

pozdrawiamy, Zespół Szukarek